УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ “ФУУДОБОКС 2021” EООД

Това Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от “Фуудобокс 2021” EООД има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля отделете време, за да прочетете настоящото Уведомление за поверителност внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си. 

Настоящото Уведомление за поверителност важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб базиран сайт: https://foodobox.com/ (“Сайт”) или използвате нашите услуги, свързани с посредничество в предлагането от Продавачи на напитки и нетрайни хранителни продукти за вкъщи, включително със скоро изтичащ срок на годност, нарушена опаковка и/или козметични дефекти, за резервиране с цел покупка от Купувачи чрез този Сайт (“Услуги”), и не важи за други сайтове/електронни магазини и/или услуги, които не притежаваме и не контролираме. 

КОИ СМЕ НИЕ 

Дружеството, което ви предоставя Услуги, е „Фуудобокс 2021” EООД, ЕИК 206757546, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, НЕОФИТ РИЛСКИ, 57, ет. 2. 

Отговорник по защита на личните данни е: Джейн Димитрова Димитрова, email: ddimitrova@foodobox.com, тел.: +359887566588. 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите Услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Когато регистрирате профил в нашия Сайт и/или използвате нашите Услуги, Вие приемате, че сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от “Фуудобокс 2021” EООД. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЦЕЛ НА ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ 

Личните данни са данни, които идентифицират и са свързани с някого като физическо лице. 

Събираме определени лични данни, за да Ви предоставяме нашите Услуги. Обработваме личните данни единствено по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни. В отделни случаи споделяме Вашите лични данни с избрани доставчици на услуги, единствено когато е необходимо за предоставянето на нашите Услуги и както е описано изрично по-долу.  

“Фуудобокс 2021” EООД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва: 

Продавачи, регистрирали профил в Сайта: 

Категории субекти: 

Във връзка с предоставяне на нашите Услуги чрез този Сайт, обработваме лични данни на следните категории субекти: 

 • законни представители на Продавачите – юридически лица; 
 • пълномощници на Продавачите – юридически лица; 
 • лица за контакт на Продавачите – юридически лица.

Категории лични данни 

“Фуудобокс 2021” EООД обработва следните категории лични данни на лицата, посочени по-горе: 

 • Данни за физическа идентичност – три имена; 
 • Данни за контакт – имейл, телефон

Цел на обработването: 

“Фуудобокс 2021” EООД ще обработва посочените по-горе данни за поне една от следните цели: 

 • встъпване в договорни отношения чрез регистриране на профил в Сайта; 
 • идентифициране на Продавачите-юридически лица и техните представители и потвърждение на предоставените данни; 
 • изпълнение и предоставяне на предлаганите от нас Услуги; 
 • поддържане на комуникация с Продавачите; 
 • предоставяне на техническа поддръжка;  
 • счетоводно обслужване, включително издаване на фактури и потвърждаване на направено плащане; 
 • събиране на вземания; 
 • администриране на и защита при предявяване на правни претенции и искове.

Основания за обработване 

 • изпълнение на преддоговорни и договорни задължения във връзка с предоставянето на нашите Услуги; 
 • изпълнение на законови задължения.

Срок на обработването 

 • Ще обработваме личните данни, докато съществува профила на Продавача/Потребителя в нашия Сайт/Система и до 5 (пет) години след неговото изтриване или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове. Данните от счетоводни отчети и документи, свързани с направени плащания, ще се съхраняват в срок до 10 години от възникване на счетоводното събитие.

Лични данни, получени от контактната ни форма на Сайта: 

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, достъпни на Сайта, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае. 

Личните данни, получени чрез контактната форма, ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца от получаване на съответното запитване. 

Лични данни на лицата, които са се абонирали за нашия бюлетин: 

Ще използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме актуална информация за нашите Услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето изрично съгласие да получавате тази информация. 

Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите Услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.  

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна. 

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време, като се отпишете от нашия бюлетин или адресирате оттеглянето до отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за Вас начин. 

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Ние обработваме и използваме само данни, които Продавачите са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки Продавач носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали Продавачите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.  

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на данните на физическите лица, представляващи Продавачите-юридически лица. 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на Услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.  

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите Услуги няма да е възможно. Използваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително: 

 • Банки; 
 • Доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги; 
 • Външни счетоводители, одитори и правни консултанти. 

В случаите, когато това се изисква от закон, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на компетентни държавни органи и институции като НАП и др. 

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ 

Не споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства: 

 1. С ваше съгласие – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, когато имаме вашето съгласие за това; 
 1. За извършване на някои услуги – с трети страни, обработващи лични данни – както е описано по-горе; 
 1. Законови изисквания – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с други юридически лица, организации или физически лица, ако имаме основание да вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за: 
 • целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение; 
 • събиране на дължими суми; 
 • прилагане на приложимите Общи условия за ползване, включително разследване на потенциални нарушения; 
 • откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността; 
 • защита срещу увреждане на нашите права, имущество или безопасност, на нашите потребители или обществеността, както се изисква или е позволено от закона. 

Можем да оповестяваме и/или споделяме с нашите партньори или на Сайта ни обща и обобщена информация за използването на нашите Услуги, без тази информация да може да се идентифицирана персонално. Например можем да споделяме информация публично, за да представим тенденции за общото ползване на нашите Услуги. 

ВАШИТЕ ПРАВА 

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни: 

– имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни; 

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

– имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни; 

– имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси; 

– имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин; 

– имате право да направите пред отговорника по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това. 

Можете да адресирате всички искания до отговорника за защита на личните данни, посочен по-горе. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви. 

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем: 

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 
 1. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. 

НАДЗОРЕН ОРГАН 

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България -– Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg. 

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.